Nabór do
programu

W Twojej szkole, świetlicy, placówce wsparcia dziennego są dzieci, które potrzebują pomocy? Zgłoś się do programu Pajacyk i uzyskaj dofinansowanie na wsparcie.

ZGŁOSZENIA - WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

Posiłki finansujemy przez 365 dni w roku! Działamy zarówno w roku szkolnym (w szkołach i świetlicach środowiskowych), jak i w wakacje (w placówkach wsparcia dziennego) oraz ferie zimowe. W ramach Pajacykowej Sieci Pomocowej współpracujemy także z organizacjami lokalnymi, które pomagają nam dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci.

Terminy naborów

Pajacyk w roku szkolnym 2023/2024
Nabór zamknięty: zgłoszenia 22 V – 14 VII 2023

Pajacyk na okres wakacyjny 2023
Nabór zamknięty: zgłoszenia 17 IV – 19 V 2023

Pajacyk na okres ferii zimowych 2024
Nabór zamknięty: zgłoszenia 25 X – 24 XI 2023

Ogłoszenie naboru - ferie zimowe
Ogłoszenie naboru - rok szkolny
Podgląd wniosku - rok szkolny

Dołącz do programu

Ferie zimowe 2024

Regulamin
Wypełnij wniosek

Rok szkolny 2023/2024

Regulamin
Wypełnij wniosek

ZGŁOSZENIA – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

Program zakłada zwiększenie dostępu do ogólnej i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie rozwoju umiejętności życiowych, społecznych i zainteresowań. Odbiorcami programu są organizacje pozarządowe, które prowadzą świetlice, kluby, ogniska, do których uczęszczają dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci, bez względu na ich narodowość – do programu zapraszamy również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego. Więcej o programie przeczytasz tutaj!

Edycja 2023/2024

Nabór zamknięty: zgłoszenia 15 V – 18 VI 2023

Ogłoszenie naboru
Podgląd wniosku

Dołącz do programu

Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij wniosek

Regulamin
Wypełnij wniosek

Zgłoszenia – pomoc psychospołeczna: Ukraina 2022

Specjalna edycja programu

W związku z wojną w Ukrainie Polska Akcja Humanitarna postanowiła wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy, wśród których ogromną grupę stanowią dzieci i młodzież. Uruchamiamy nabór do programu, w ramach którego będziemy finansować działania na rzecz poprawy w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży dotkniętej konfliktem w Ukrainie, zaspokajać potrzeby społeczne i kulturalne oraz związane z pokonywaniem trudności szkolnych, a także zwiększać wiedzę rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie wsparcia dzieci dotkniętych konfliktem i doświadczeniem uchodźstwa.

Terminy naboru: 24 V – 1 VII

Wniosek

Szczegóły programu

Regulamin
Podgląd Wniosku

WYNIKI

W tym miejscu znajdziesz wyniki naboru (lista szkół i placówek) do Pajacyka: wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2023/2024 i ferie zimowe 2024 oraz do Pajacyka: pomoc psychospołeczna.

Wyniki naboru wsparcie żywnościowe: ferie zimowe 2024
Wyniki naboru wsparcie żywnościowe: rok szkolny 2023/2024
Wyniki naboru pomoc psychospołeczna 2023/2024

Kontakt dla zgłaszających się

Masz pytania? Daj znać!


Marta Chojnacka
Koordynatorka Projektu Pajacyk – wsparcie żywnościowe
telefon: +48 573 834 601
email: marta.chojnacka@pah.org.pl pajacyk@pah.org.pl

Julia Włodarska
Koordynatorka Projektu Pajacyk – pomoc psychospołeczna
e-mail: julia.wlodarska@pah.org.pl
telefon: +48 453 021 987

Biuro PAH w Toruniu
Ul. Bydgoska 54/5
87-100 Toruń

Organizator


Polska Akcja Humanitarna
al. Solidarności 78A
00-145 Warszawa
KRS: 0000136833

Polska Akcja Humanitarna

Napisz wiadomość  FAQ

  1. Jak działa Pajacyk?

  Pajacyk działa w poprzez 2 programy: wsparcie żywnościowe oraz pomoc psychospołeczną.

  Pajacyk: wsparcie żywnościowe realizujemy w trzech wersjach:
  I. Pajacyk ogólny – skierowany do szkół i organizacji prowadzących świetlice. Wnioski składa
  się bezpośrednio do Polskiej Akcji Humanitarnej. Dofinansowanie przyznawane jest na cały
  rok szkolny.
  II. Pajacyk wakacyjny – skierowany do organizacji prowadzących placówki wsparcia
  dziennego. Wnioski składa się bezpośrednio do PAH. Dofinansowane przyznawane jest na
  okres wakacji letnich.
  III. Pajacykowa Sieć Pomocowa – skierowana do organizacji działających lokalnie chcących
  dożywiać dzieci w swoim regionie (z wyłączeniem własnych placówek). Działa na
  zasadzie regrantingu. PAH podpisuje umowę partnerską na działania w zakresie
  dożywiania z organizacją lokalną.

  Pajacyk: pomoc psychospołeczna to program kierowany do organizacji pozarządowych z całej Polski. Uczestników wybieramy na zasadzie otwartego konkursu grantowego. Zgłaszane projekty muszą skupiać się na realizacji celu głównego programu oraz muszą realizować jedno lub więcej z działań szczegółowych. Więcej o programie przeczytasz tu: https://www.pajacyk.pl/pajacyk-pomoc-psychospoleczna/

  Terminy na temat prowadzonych naborów oraz regulaminy są dostępne na stronie: https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

  2. Gdzie można znaleźć aktualne wzory wniosków?

  Wszystkie wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://www.pajacyk.pl/nabor

  3. Kto może starać się o dofinansowanie z programu Pajacyk?

  – Szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny.
  – Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła, prowadzące placówki wsparcia dziennego, mogą się starać o dofinansowanie żywienia podczas wakacji letnich.
  – Organizacje działające w środowisku lokalnym, chcące dożywiać dzieci w regionie mogą zostać partnerami Pajacyka.
  – Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce mogą brać udział w otwartym konkursie grantowym programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna.

  4. Jakie kryteria musza spełniać podopieczni aby można ich było zakwalifikować do programu Pajacyk?

  Pajacyk wspiera wszystkie dzieci, niezależnie od ich narodowości.

  Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn. Przy typowaniu podopiecznych do Programu nie obowiązują sztywne kryteria, takie jak np. kryterium dochodowe stosowane przez ośrodki pomocy społecznej. Liczy się realna potrzeba. Osoba typująca podopiecznych do Programu musi wykazać się dużą wrażliwością i zmysłem obserwacji, a także umiejętnością analizy zachowań podopiecznych i rozwagą.

  Podopieczni, którzy mają już finansowane posiłki czy to przez ośrodki pomocy społeczne, czy przez inne organizacje, nie mogą być odbiorcami Programu.

  5. Czy do wniosku należy dołączyć informacje o dochodach w rodzinie dziecka?

  Nie. PAH nie wymaga żadnych dokumentów potwierdzających stan majątkowy rodziny.

  6. Czy o dofinansowanie z Programu może się starać placówka, w której jest catering?

  Tak.

  7. Jak ustalić stawkę żywieniową?

  Szkoły składające wnioski muszą uwzględnić stawkę żywieniową zgodną ze stawką z opieki społecznej. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby dzieci finansowane z Pajacyka jadły inne posiłki niż dzieci finansowane z innych źródeł. Organizacje prowadzące świetlice mogą się starać o maksymalną stawkę 5,00 zł na osobę za jeden posiłek.

  8. Ilu podopiecznych można objąć Programem?

  Nie ma określonej liczby podopiecznych, o których finansowanie można się starać. Można składać wnioski zarówno o finansowanie żywienia jednemu dziecku jak i czterdziestu. Wszystko zależy od realnych potrzeb występujących w placówce w tym zakresie. PAH zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania dla mniejszej niż wnioskowana liczby dzieci. Taka decyzja poprzedzona jest konsultacją z placówką i najczęściej wynika z braku wystarczającej sumy środków.

  9. Do kiedy i gdzie należy składać wnioski?

  Od 2022 r. wszystkie nabory prowadzimy przez platformę Witkac.pl.

  10. Do kiedy i na jaki adres wysyłać rozliczenia miesięczne/roczne?

  Wszystkie dokumenty w tym: rozliczenia miesięczne, roczne placówki, sprawozdania należy wysyłać do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu na adres:

  Polska Akcja Humanitarna, Biuro w Toruniu, Ul. Bydgoska 54/5, 87-100 Toruń, Tel.: 56 65 21 368

  Rozliczenie miesięczne należy wysyłać do 10. danego miesiąca (np. rozliczenie za styczeń należy wysłać do 10 lutego).

  Rozliczenie roczne należy wysłać do 10 lipca danego roku szkolnego

  W przypadku sprawozdań, zgodnie z terminem podanym w umowie.

  11. Czy placówka może starać się o dodatkowe środki na dożywianie w ciągu roku?

  Środki przyznawane są dwa razy do roku (na cały rok szkolny oraz na okres wakacji), jednak placówki objęte programem mogą starać się o dodatkowe środki na zwiększenie średniej stawki żywieniowej, bądź na zwiększenie liczby dożywianych dzieci. W takim wypadku szkoła bądź świetlica musi wysłać pisemną prośbę do biura PAH w Toruniu poprzedzoną mailem. Prośba powinna zawierać uzasadnienie. Środki zostaną przyznane wyłącznie w wypadku, gdy PAH dysponować będzie w danym momencie nadwyżką środków.

  12. Co robi placówka, która otrzymała dofinansowanie?

  Placówki, którym przyznano dofinansowanie, powiadamiane są o tym fakcie telefonicznie bądź drogą e-mail w terminie do 14 dni od posiedzenia Komisji. Następnie otrzymują dwie kopie podpisanej przez Zarząd PAH umowy. Placówka zobowiązana jest do podpisania umowy, dołączenia do niej imiennej listy uczniów, którzy objęci zostaną dożywianiem w ramach Pajacyka i odesłaniem dokumentów do Biura PAH w Toruniu. Po otrzymaniu przez PAH podpisanej umowy, na konto podane przez placówkę we wniosku, przesyłane są środki. Środki wysyłane są raz na semestr.

  13. Kiedy na konto wpłyną pieniądze?

  Pieniądze zostaną przelane na konto w momencie, gdy do Biura PAH w Toruniu trafi podpisana umowa o dożywianie. Integralnym elementem umowy jest imienna lista uczniów, jaką placówka dołącza do umowy.

  Aby PAH mogła zrobić przelew wszystkie placówki muszą odesłać podpisane umowy, gdyż przelewy są robione zbiorczo.

  14. Co zrobić jeśli nie wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane?

  Niewykorzystane środki należy zwrócić na konto podane w umowie.

  15. Czy można zmienić nazwisko dziecka na liście?

  Jeśli zmiana jest trwała, placówka zobligowana jest do przesłania do Biura PAH aktualnej imiennej listy uczniów korzystających z dożywiania. Jeśli jest to zmiana tymczasowa (dziecko zachorowało/było nieobecne), placówka może przekazać obiad innemu dziecku bez powiadamiania o tym PAH. Zaistniały fakt należy odnotować np. na liście obecności.

  16. Czy placówka/organizacja, aby starać się o dofinansowanie, musi posiadać kuchnię?

  Posiadanie kuchni przez placówkę nie jest wymagane. Szkoła lub świetlica mogą korzystać z usług cateringowych.

  17. Czy można wnioskować tylko o dofinansowanie ciepłego posiłku?

  Nie, szkoła czy świetlica mogą wnioskować o każdy rodzaj posiłku, jednak preferowany jest posiłek ciepły, zdrowy i urozmaicony

  18. Kiedy ogłaszane są wyniki naborów?

  Pracownicy PAH kontaktują się z placówkami (telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail), które otrzymały dofinansowanie w terminie 14 dni od daty posiedzenia Komisji.

  19. Czy placówka może korzystać z konta bankowego innego podmiotu?

  Tak, placówka może podać numer konta innego podmiotu ale podmiot ten musi pozostawać w ścisłym związku z placówką . Można podać numer konta np. urzędu gminy, urzędu miasta, stowarzyszenia, Rady Rodziców, należy jednak pamiętać o zaznaczeniu we wniosku, że właścicielem konta jest inny podmiot oraz o podaniu jego dokładnej nazwy. Nie można podawać numeru konta osoby prywatnej.

  20. Czy wniosek wysłany po terminie będzie rozpatrywany?

  Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  21. Czy można wnioskować o całodzienne wyżywienie podopiecznych?

  Nie, w ramach programu Pajacyk można wnioskować o sfinansowanie jednego posiłku w ciągu dnia. We wniosku trzeba jasno określić jaki będzie to posiłek.

  22. Z kim należy się kontaktować w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości?

  W przypadku niejasności należy kontaktować się z koordynatorką programu wsparcia żywnościowego w Polsce:
  Marta Chojnacka
  Dane kontaktowe:
  email: pajacyk@pah.org.pl
  +48 573 834 601
  ul. Bydgoska 54/5, 87 –100 Toruń

  Wpłać Nabór Świąteczny stół
  pajacyka
  #Pajacyk
  bez
  przerwy
  Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
  Polityka Prywatności
  ROZUMIEM