Nabór do
programu

W Twojej szkole, świetlicy, placówce wsparcia dziennego są dzieci, które potrzebują pomocy? Zgłoś się do programu Pajacyk i uzyskaj dofinansowanie na wsparcie.

ZGŁOSZENIA - WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

Posiłki finansujemy przez 365 dni w roku! Działamy zarówno w roku szkolnym (w szkołach i świetlicach środowiskowych), jak i w wakacje (w placówkach wsparcia dziennego) oraz ferie zimowe. W ramach Pajacykowej Sieci Pomocowej współpracujemy także z organizacjami lokalnymi, które pomagają nam dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci.

AKTUALNE NABORY

Pajacyk na rok szkolny 2024/2025
Zgłoszenia: 6 czerwca – 10 lipca (do godz. 16:00)

 

NADCHODZĄCE NABORY

Pajacyk na okres ferii zimowych 2025
Zgłoszenia: 21 października – 22 listopada 2024

ZAMKNIĘTE NABORY

Pajacyk na okres wakacji 2024
Zgłoszenia: 18 kwietnia – 20 maja

ZGŁOSZENIA – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

Program zakłada zwiększenie dostępu do ogólnej i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie rozwoju umiejętności życiowych, społecznych i zainteresowań. Odbiorcami programu są organizacje pozarządowe, które prowadzą świetlice, kluby, ogniska, do których uczęszczają dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci, bez względu na ich narodowość – do programu zapraszamy również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego. Więcej o programie przeczytasz tutaj!

AKTUALNA EDYCJA

Aktualnie trwająca edycja programu trwa od 1 września 2023 do 31 grudnia 2024 r.

NADCHODZĄCE EDYCJE

Edycja 2025
Zgłoszenia: 2 września – 30 września 2024

Zgłoszenia – pomoc psychospołeczna: Ukraina 2022

Specjalna edycja programu

W związku z wojną w Ukrainie Polska Akcja Humanitarna postanowiła wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy, wśród których ogromną grupę stanowią dzieci i młodzież. Uruchamiamy nabór do programu, w ramach którego będziemy finansować działania na rzecz poprawy w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży dotkniętej konfliktem w Ukrainie, zaspokajać potrzeby społeczne i kulturalne oraz związane z pokonywaniem trudności szkolnych, a także zwiększać wiedzę rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie wsparcia dzieci dotkniętych konfliktem i doświadczeniem uchodźstwa.

Terminy naboru: 24 V – 1 VII

Wniosek

Szczegóły programu

Regulamin
Podgląd Wniosku

WYNIKI

W tym miejscu znajdziesz wyniki naboru (lista szkół i placówek) do Pajacyka: wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2023/2024 i wakacje 2024 oraz do Pajacyka: pomoc psychospołeczna.

Wyniki naboru wsparcie żywnościowe na wakacje 2024
Wyniki naboru wsparcie żywnościowe: rok szkolny 2023/2024
Wyniki naboru pomoc psychospołeczna 2023/2024

Kontakt dla zgłaszających się

Masz pytania? Daj znać!


Marta Chojnacka
Koordynatorka Projektu Pajacyk – wsparcie żywnościowe
telefon: +48 573 834 601
email: marta.chojnacka@pah.org.pl pajacyk@pah.org.pl

Julia Włodarska
Koordynatorka Projektu Pajacyk – pomoc psychospołeczna
e-mail: julia.wlodarska@pah.org.pl
telefon: +48 453 021 987

Biuro PAH w Toruniu
Ul. Bydgoska 54/5
87-100 Toruń

Organizator


Polska Akcja Humanitarna
al. Solidarności 78A
00-145 Warszawa
KRS: 0000136833

Polska Akcja Humanitarna

Napisz wiadomość  FAQ

  1. Jak działa program Pajacyk?

  Pajacyk działa w poprzez 2 programy: wsparcie żywnościowe oraz wsparcie psychospołeczne.

  PAJACYK: WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

  Projekt realizujemy w czterech wersjach:

  I. Pajacyk rok szkolny – skierowany do szkół i organizacji prowadzących świetlice. Wnioski składa się bezpośrednio do Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Dofinansowanie przyznawane jest na cały rok szkolny.

  II. Pajacyk wakacje – skierowany do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego. Wnioski składa się bezpośrednio do PAH. Dofinansowane przyznawane jest na okres wakacji letnich.

  III. Pajacyk ferie zimowe skierowany do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego. Wnioski składa się bezpośrednio do PAH. Dofinansowanie przyznawane jest na okres ferii zimowych.

  IV. Pajacykowa Sieć Pomocowa – skierowana do organizacji działających lokalnie chcących oferować wsparcie żywnościowe dla dzieci w swoim regionie (z wyłączeniem własnych placówek). Działa na zasadzie regrantingu. PAH podpisuje umowę partnerską na działania we wskazanym zakresie z organizacją lokalną.

  PAJACYK: WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

  Pajacyk: Wsparcie Psychospołeczne to program skierowany do organizacji pozarządowych z całej Polski. Uczestników wybieramy na zasadzie otwartego konkursu grantowego. Zgłaszane projekty muszą skupiać się na realizacji celu głównego programu oraz muszą realizować jedno lub więcej z działań szczegółowych. Więcej o programie przeczytasz tu: https://www.pajacyk.pl/pajacyk-pomoc-psychospoleczna/

  Terminy na temat prowadzonych naborów oraz regulaminy są dostępne na stronie: https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

  2. Kto może starać się o dofinansowanie z programu Pajacyk?

  PAJACYK: WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

  – Szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny.
  – Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła, prowadzące placówki wsparcia dziennego, mogą się starać o dofinansowanie żywienia podczas wakacji letnich i ferii zimowych.
  – Organizacje działające w środowisku lokalnym, chcące zapewniać wsparcie żywnościowe dzieci w regionie mogą zostać partnerami Pajacyka.

  PAJACYK: WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

  Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce mogą brać udział w otwartym konkursie grantowym. Jako załącznik obowiązkowy Organizacja powinna załączyć potwierdzenie rejestracji organizacji w odpowiednim rejestrze.

  3. Gdzie można znaleźć aktualne wzory wniosków?

  Wszystkie wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://www.pajacyk.pl/nabor

  Nabory przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Witkac.pl, na której też można znaleźć wnioski w zakładce danego konkursu.

  4. Jakie działania mogą być finansowane w programie pomocy psychospołecznej?

  Działania realizowane w ramach programu Pajacyk: Wsparcie Psychospołeczne muszą być zgodne z zarówno głównym, jak i wybranymi szczegółowymi celami programu. Działania merytoryczne, o finansowanie których mogą wnioskować organizacje, to:
  – Indywidualne konsultacje specjalistyczne, w tym psychologiczne, psychoterapeutyczne, psychiatryczne, lub w uzasadnionych przypadkach z innymi specjalistami;
  – Grupowe wsparcie specjalistyczne, w tym psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, socjoterapia, trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, lub w uzasadnionych przypadkach inne specjalistyczne działania grupowe z zakresu wsparcia psychospołecznego.


  Opisując działania, o finansowanie których wnioskuje organizacja, ważne jest rzetelne opisane metodologii ich realizacji, czyli co najmniej:
  – Harmonogramu realizacji działania;
  – Sposobu kwalifikacji i zapisu uczestników;
  – Czasu trwania aktywności;
  – Sposobu przeprowadzenia aktywności;
  – Wykorzystywanych narzędzi i innych, jeśli dotyczy.

  5. Jakie kryteria musza spełniać podopieczni, aby można ich było zakwalifikować do programu Pajacyk?

  Pajacyk wspiera wszystkie dzieci, niezależnie od ich narodowości.

  PAJACYK: WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

  Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn. Przy typowaniu podopiecznych do Programu nie obowiązują sztywne kryteria, takie jak np. kryterium dochodowe stosowane przez ośrodki pomocy społecznej. Liczy się realna potrzeba. Osoba typująca podopiecznych do Programu musi wykazać się dużą wrażliwością i zmysłem obserwacji, a także umiejętnością analizy zachowań podopiecznych i rozwagą.

  Podopieczni, którzy mają już finansowane posiłki czy to przez ośrodki pomocy społeczne, czy przez inne organizacje, nie mogą być odbiorcami Programu.

   

  PAJACYK: WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

  Odbiorcami programu są dzieci i młodzież między 6. a 18. rokiem życia pochodzące z grup wrażliwych*. Czynnikiem kwalifikującym dzieci i młodzież do udziału w programie jest przede wszystkim rozpoznana i uzasadniona potrzeba skorzystania ze specjalistycznego wsparcia psychospołecznego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kierowanie działań do dzieci poniżej 6 roku życia, lub młodzieży w wieku 18-24 lata. 


  *Jako grupy wrażliwe definiujemy osoby zagrożone ubóstwem, osoby z rodzin mających trudności wychowawcze, osoby doświadczające lub zagrożone kryzysem zdrowia psychicznego lub traumą, osoby doznające zakłóceń w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, osoby z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym, osoby neuroróżnorodne, osoby z grup mniejszościowych, osoby z niepełnosprawnością i inne grupy, których szanse na dostęp do specjalistycznych usług psychospołecznych są z powodu sytuacji życiowej ograniczone. 

  6. Czy do wniosku należy dołączyć informacje o dochodach w rodzinie dziecka?

  Nie. PAH nie wymaga żadnych dokumentów potwierdzających stan majątkowy rodziny.

  7. Czy o dofinansowanie z programu wsparcia żywnościowe może się starać placówka, w której jest catering?

  Tak.

  8. Jak ustalić stawkę żywieniową?

  Szkoły składające wnioski muszą uwzględnić stawkę żywieniową zgodną ze stawką z opieki społecznej. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby dzieci finansowane z Pajacyka jadły inne posiłki niż dzieci finansowane z innych źródeł. Organizacje prowadzące świetlice mogą się starać o maksymalną stawkę 7,50 zł na osobę za jeden posiłek.

  9. Ilu podopiecznych można objąć Programem?

  Nie ma określonej liczby podopiecznych, o których finansowanie można się starać. Można składać wnioski zarówno o finansowanie wsparcia żywnościowego dla jednego dziecka, jak i czterdziestu. Ta sama zasada dotyczy wsparcia w programie psychospołecznym. Wszystko zależy od realnych potrzeb występujących w placówce w tym zakresie. PAH zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania dla mniejszej niż wnioskowana liczby dzieci. Taka decyzja poprzedzona jest konsultacją z placówką i najczęściej wynika z braku wystarczającej sumy środków.

  10. Do kiedy i gdzie należy składać wnioski?

  Wszystkie nabory prowadzimy przez platformę Witkac.pl. Terminy naborów i aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Nabór na naszej stronie.

  11. Do kiedy i na jaki adres wysyłać rozliczenia miesięczne/roczne?

  Wszystkie raporty oraz rozliczenia należy załączać na platformie Witkac.pl w terminach określonych w umowie i regulaminie danego konkursu.

  12. Czy placówka może starać się o dodatkowe środki na wsparcie żywnościowe w ciągu roku?

  Środki na wsparcie żywnościowe przyznawane są trzy razy do roku (na cały rok szkolny oraz na okres wakacji letnich i ferii zimowych), jednak placówki objęte programem mogą starać się o dodatkowe środki na zwiększenie średniej stawki żywieniowej, bądź na zwiększenie liczby dożywianych dzieci. W takim wypadku szkoła bądź świetlica musi wysłać pisemną prośbę do biura PAH w Toruniu poprzedzoną mailem. Prośba powinna zawierać uzasadnienie. Środki zostaną przyznane wyłącznie w wypadku, gdy PAH dysponować będzie w danym momencie nadwyżką środków.

  13. Kiedy na konto wpłyną pieniądze?

  Dofinansowanie zostanie przekazane placówce w momencie, gdy do biura PAH w Toruniu trafią dwa podpisane i opieczętowane egzemplarze umowy. Aby PAH mogła zrobić przelew, wszystkie placówki muszą odesłać podpisane umowy, gdyż przelewy są robione zbiorczo.

  14. Co zrobić, jeśli nie wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane?

  Niewykorzystane środki należy zwrócić na numer konta podany w umowie.

  15. Czy placówka/organizacja, aby starać się o dofinansowanie, musi posiadać kuchnię?

  Posiadanie kuchni przez placówkę nie jest wymagane. Szkoła lub świetlica mogą korzystać z usług cateringowych.

  16. Czy można wnioskować tylko o dofinansowanie ciepłego posiłku?

  Nie, szkoła czy świetlica mogą wnioskować o każdy rodzaj posiłku, jednak preferowany jest posiłek ciepły, zdrowy i urozmaicony.

  17. Kiedy ogłaszane są wyniki naborów?

  Wyniki naborów publikowane są na stronie Pajacyk.pl oraz na platformie Witkac.pl w terminie do 14 dni od daty posiedzenia Komisji konkursowej. Ponadto koordynatorka programu kontaktuje się z placówkami drogą mailową i telefoniczną.

  18. Czy placówka może korzystać z konta bankowego innego podmiotu?

  PAJACYK: WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

  Tak, placówka może podać numer konta innego podmiotu, jednak podmiot ten musi pozostawać w ścisłym związku z placówką . Można podać numer konta np. urzędu gminy, urzędu miasta, stowarzyszenia, Rady Rodziców, należy jednak pamiętać o zaznaczeniu we wniosku, że właścicielem konta jest inny podmiot oraz o podaniu jego dokładnej nazwy. Nie można podawać numeru konta osoby prywatnej.

  PAJACYK: POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

  Organizacja ma obowiązek zarządzać dotacją z wydzielonego na ten cel rachunku bankowego, który wskaże w oświadczeniu przed podpisaniem umowy.

  19. Czy wniosek wysłany po terminie będzie rozpatrywany?

  Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  20. Czy można wnioskować o całodzienne wsparcie żywnościowe podopiecznych?

  Nie, w ramach programu Pajacyk można wnioskować o sfinansowanie jednego posiłku w ciągu dnia. We wniosku trzeba jasno określić, jaki będzie to posiłek.

  21. Z kim należy się kontaktować w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości?

  PAJACYK: WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

  Marta Chojnacka
  Koordynatorka Projektu Pajacyk: Wsparcie Żywnościowe
  telefon: +48 573 834 601
  e-mail: marta.chojnacka@pah.org.pl

  PAJACYK: POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

  Julia Włodarska
  Koordynatorka Projektu Pajacyk: Pomoc Psychospołeczna
  telefon: +48 453 021 987
  e-mail: julia.wlodarska@pah.org.pl

  Wpłać Nabór Materiały dodatkowe Kontakt Wesprzyj
  Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
  Polityka Prywatności
  ROZUMIEM